L'Ajuntament de Barcelona proposa la creació d'un grup de treball dins d'una renovada comissió cívica de la bicicleta, per a fer un seguiment de l'aplicació de l'ordenança i amb el termini d'un any fer les reformes
necesaries.

Mentre tan s'ha pactat amb Amics de la Bici, que els articles referents a l'aparcament, la cohabitació amb els vianants, la circulació per voreres i carrils bici que han generat força controversia, seran aplicats sols en
casos de extrema gravetat.

L'aparcament al mobiliari urba:

Es permetra, mentre no causi molestia a l'us habitual del mobiliari o a

els vianants. Com a mostra aquestes fotografíes on les bicicletes no molesten.

L'ajuntament es compromet a fer una fotografia de la bicicleta abans de

ser retirada per justificar la raó de la retirada del vehicle.

Amics de la Bici i l'ajuntament crearan un protocol per que la persona a

la que si li ha retirat la bicicleta pogui accedir a aquesta fotografia,

per verificar que la retirada del vehicle s'ha fet en les condicions

pactades.

La cohabitació amb els vianants

La distancia entre vianants i ciclistes que marca l'ordenança per

considerar l'aglomeració no s'aplicara, mentre no es modifiquin les

ordenançes, per adecuarles a els acords del grup de treball.

S'ha de circular entre els vianants amb la consciencia de que en qualsevol

as la persona que condueix la bicicleta es el responsable de l'integritat

dels vianants, que tenen sempre la preferencia.

Qualsevol conducta de conducció agresiva entre els vianants sera sancionada segons regula l'actual ordenança.

Circulació per les voreres


Es permetra tambe durant aquest proces de modificació, la circulació per

voreres amples, encara que no medeixin més de 5 metres, es consideren de 5

metres, les voreres dels carrers de més d'un carril de circulació de

vehicles de l'eixample.

S'ha de circular entre els vianants per la vorera amb la conciencia de que

en qualsevol cas la persona que condueix la bicicleta es el responsable de

l'integritat dels vianants, que tenen sempre la preferencia.

Qualsevol conducta de conducció agresiva per la vorera entre els vianants

sera sancionada segons regula l'actual ordenança.


Circulació pel Carril Bus


L'article 4 de l'ordenança pot permetre la circulacio de bicicletes pel

carril Bus, "Quan estigui expressament permès i senyalitzat, les

bicicletes podran circular pels carrils reservats a altres vehicles."

S'estudiara l'aplicació d'aquest article en els carres on la circulació

per la calçada sigui perillosa, per evitar la circulació per les voreres.

La cohabitació a la calçada amb els vehicles a motor


L'article 9. diu: "Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin

avançar a un ciclista ho faran extremant les precaucions, canviant de

carril de circulació i sempre i quan quedi, com a mínim, un espai lateral

de 1,5 metre entre la bicicleta i el vehicle." Mentre no es modifiqui

l'actual ordenança es sancionara a els vehicles que no extremin les

precaucions o que no canvïn de carril, 1,5 metres es de difícil aplicació

a molts carres de la ciutat.

S'aplicara amb rigor l'ordenança a els vehicles a motor que circulin,

parin o estacionin pels carril bici.

Podeu veure tambe l'article a la premsa del Punt Diari